Het Leerplan

Klas 6

De kinderen zijn in de zesde klas zo'n 11 à 12 jaar en gaan hun periode in het basisonderwijs afsluiten. De groei van de prepuberteit komt vooral bij meisjes duidelijk op gang en de kinderen bewegen zich in het spanningsveld tussen geborgenheid en ontdekking. Ze hechten nog sterk aan volwassenen, die zorgen voor duidelijkheid, grenzen en regels, maar de regels moeten nu wel duidelijk worden uitgelegd en rechtvaardig en consequent worden toegepast. De moraliteit is bij de kinderen niet meer een vanzelfsprekendheid. Vanuit het bewustzijn moet het kind deze moraliteit opnieuw veroveren. Het kind is nu in staat tot exact waarnemen en het ontdekken van logische verbanden.

Vertelstof

De mythologische tijd is in de zesde klas definitief voorbij. Vertelstof is geschiedenis geworden. Zoals de Romein echt aardeburger is geworden, zo is de zesdeklasser dat ook: praktisch, met een drang naar expansie en zin voor logica. Verhalen uit de Romeinse tijd stan in de zesde klas dan ook centraal.

Taal

Het inzicht in de structuur van de taal maakt op deze leeftijd een grote sprong. Naast het onderscheiden van de woordsoorten, is nu het onderscheiden van de zinsdelen van belang. De spelling van de werkwoordsvormen wordt nu eerst via het denken opgenomen. De gebiedende wijs krijgt ook aandacht.

Veel tijd wordt besteed aan het geordend en zorgvuldig formuleren. Onder andere aan de hand van waarnemingen en het maken van proefwerken voor de verschillende vakken ter voorbereiding op de middelbare school. Het discussiëren en luisteren wordt bijvoorbeeld geoefend in gespeelde Romeinse senaatzittingen.

Rekenen en meetkunde

Het rekenen in de zesde klas wordt sterk verbonden met het praktische leven en heeft dan ook het karakter van handelsrekenen. Geld lenen, sparen, inkopen, verkopen, winst en verlies, uitverkoop en korting zijn thema's aan de hand waarvan het procentrekenen wordt geoefend. Rekenformules worden toegepast, regels over de breuken worden geoefend en uit het hoofd geleerd.

Verder komt de stap naar abstractie; rekenen met letters, positieve en negatieve getallen, substitueren en vergelijkingen met één onbekende. Meetkunde krijgt in de zesde klas een grote plaats; het tekenen van vvormen uit de hand gaat in de zesde klas over in het construeren van vormen. Exactheid en schoonheid staat ditmaal voorop.

Aardrijkskunde

Na de dieren- en plantenwereld komt nu de wereld van de gesteenten aan de orde. De polariteit tussen kalk en graniet vormt het uitgangspunt. In een tweede periode staan het weer en het klimaat centraal. De kinderen krijgen een overzichtsbeeld van het leven over de hele wereld en de topografische kennis wordt vanuit Europa uitgebreid naar andere werelddelen.

Geschiedenis

Na de Romeinen komen thema's uit de middeleeuwen aan de orde: ridders, kloosters, kruistochten, Karel de grote en bouw van kathedralen. Ook het ontstaan van de islam wordt behandeld. Het leven en het werk van Monniken geeft aanleiding tot kalligraferen en verfijnd tekenwerk.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner