MR Leden

Klassenouders

De klassenouders vervullen een belangrijke taak voor de klas, aangezien zij de leerkracht ondersteunen bij algemene en praktische zaken rond de klas. (Zoals het regelen van ouderhulp bij o.a. jaarfeesten en uitstapjes)

Doordat de klassenouders deze taken op zich nemen, kan de leerkracht zich richten op de klas en de inhoud van het lesprogramma en hoeft zich minder bezig te houden met allerlei praktische zaken.  De taken van de klassenouders zijn algemeen vastgelegd en omschreven. Een aantal maal per jaar voeren de klassenouders samen met de teamleiders van de verschillende stromen overleg over de aan hen toebehoorde rol en taken. Hiermee ondersteunen zij het onderwijs en de school op een bijzondere manier.

Elke klas heeft twee klassenouders, die aan het begin van elk schooljaar (opnieuw) door de leerkracht gevraagd worden.

De klassenouders zijn geen buffer tussen ouders en leerkrachten. Als er (inhoudelijke) vragen en/of problemen zijn dienen ouders direct contact op te nemen met de leerkracht. Klassenouders kunnen wel inventariseren wat er onder de ouders leeft en koppelen dit terug naar de leerkracht en zo nodig naar het klassenouderoverleg.

 

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner