MR Leden

MedezeggenschapsRaad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan binnen iedere school. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de wet (WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders en bespreekt op regelmatige basis met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Het doel van de MR is bij te dragen aan de kwaliteit van de school. De MR werkt als een meedenkend en oplossingsgericht orgaan samen met de schoolleiding en het bestuur, vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Één van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. De schoolleiding heeft instemming nodig van de MR op een aantal zaken; het schoolplan, het formatieplan en de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Waar staan we voor?

De MR is een transparante, integere en deskundige raad die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positieve en opbouwende manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school bewaakt voor zowel leerlingen, ouder/verzorgers als leerkrachten.

De MR levert de nodige bijdragen binnen de wettelijke kaders, zodat de doelstellingen van de school behaald kunnen worden. Dit in een klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zich gehoord voelen en waarbij hun inbreng gewaardeerd wordt.

U kunt in contact komen met de MR door een mail te sturen naar:
MR@vrijeschool-almere.nl

Aftreedschema-leden-MR

Meer info over Medezeggenschapsraad zie www.infowms.nl

 

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner