Ons onderwijs

Uw kind onze zorg

Zorg voor leerlingen is een vanzelfsprekende zaak voor onze school. Wij willen de kinderen die ons toevertrouwd zijn een zo goed mogelijke zorg bieden. Daartoe hebben wij instrumenten ter beschikking, die gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De school wil uitdrukkelijk de ontwikkeling van het gehele kind in beeld brengen.

Door de leerresultaten van de kinderen geregeld te toetsen ontstaat zicht op de bereikte leerresultaten van ieder kind en kunnen waar nodig extra maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van kinderen op dit gebied te bevorderen.

In oudergesprekken en kinderbesprekingen staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Deze overleggen kunnen leiden tot maatregelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Leeftijdsfase en niveau

Het klassikale onderwijs en aansluiting op de leeftijdsfase van het kind zijn kenmerken voor het vrijeschoolonderwijs. Elk kind heeft meer dan één niveau. Een kind kan motorisch, sociaal en emotioneel zeer bij de tijd zijn, terwijl het op kennisniveau achterblijft. En ook het omgekeerde of variaties hierop komen regelmatig voor.
Aan het kennis- of cognitief niveau wordt vaak veel waarde gehecht. het is gemakkelijk te meten en in getallen uit te drukken en alle toetsen zijn daarop gericht. Het is bekend dat het cognitieve niveau niet de enige, of zelfs niet de belangrijkste indicator is voor succes in het vervolgonderwijs of voor het verwerven van een waardevolle, maatschappelijke rol. Stabiliteit en sociaal-emotionele vermogens als bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, zijn daarvoor minstens zo belangrijk.
Met de kerntaak, verwoord in "het kind aanspreken naar hoofd, hart en handen", wil de Vrijeschool een evenwicht tussen al deze factoren benadrukken. Een evenwicht, dat in elke leeftijdsfase een speciale constellatie heeft in de dagelijkse lespraktijk.

Groepsplannen

Het handelen van de leerkracht om de specifieke ontwikkeling van de kinderen te monitoren wordt vastgelegd in groepsplannen en groepsoverzichten. Deze plannen beschrijven het klassikale aanbod maar tevens welke leerlingen extra ondersteuning of extra uitdaging krijgen. In de groepsoverzichten wordt aangegeven wat stimulerend of belemmerend werkt voor een kind ,op het gebied van spelling, rekenen, lezen of gedrag. Deze groeps-plannen zijn een leidraad voor de leerkrachten. Dit zogenaamde handelingsgerichte werken is volop in ontwikkeling op onze school.

Kinderbespreking

In de wekelijkse pedagogische vergadering houdt het lerarencollege regelmatig kinderbesprekingen van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Binnen zo’n kinderbespreking wordt centraal gezocht naar stimulerende mogelijkheden voor het kind. Ouders van de kinderen die daarin besproken gaan worden, zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens is het mogelijk in een breder zorgteam kinderen te bespreken. Bij deze besprekingen worden de ouders uitgenodigd.

Zorgcoördinatie

De interne begeleiders (IB’ers) bewaken de voort-gang van de leerlingenzorg. Zij bespreken de ont-wikkeling van de leerlingen en de leervorderingen met de klassenleerkrachten en coördineren de hulpvragen. Ook wordt de intern begeleider inge-schakeld bij het toetsen van leerlingen op leerrijp-heid of hiaten in de lesstof én zo nodig bij het on-derzoeken van nieuw aangemelde leerlingen. In de gesprekken over zorg voor kinderen is de intern begeleider een belangrijke gesprekspartner.

Daarnaast zijn er wekelijks gesprekken over de lopende zaken met de schoolleider en worden contacten onderhouden met externe instanties rondom de zorg voor leerlingen (bijvoorbeeld Passend Onderwijs, Jeugdzorg, Begeleidingsdienst, Logopedie etc.).

De interne begeleiders houden er toezicht op, dat het leerlingenvolgsysteem wordt bijgehouden door de leerkrachten en dat er getoetst wordt volgens het jaarschema. Als een leerling de school tussentijds verlaat geeft de leerkracht, na overleg met de intern begeleider, een onderwijskundigrapport mee voor de volgende school.

Graag verwijzen wij u voor verdere informatie over de zorg bij ons op school naar de schoolgids.

 

https://www.vrijeschool-almere.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon.png

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner