MR Leden

Richtlijnen vrijwillige ouderbijdrage Vrije School Almere 

Ouderbijdragen
Een ouderbijdragen is in Nederland - bij de wet - vrijwillig.

De overheid heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld waaraan scholen zich moeten houden: ouderbijdragen zijn altijd vrijwillig en mogen geen invloed hebben op de schoolkeuze. De Vrije School Almere onderschrijft deze regel. De bijdrage wordt gebruikt voor extra’s en niet voor het reguliere lesprogramma. Kinderen worden niet van het reguliere lesprogramma uitgesloten. Het standpunt van onze school is dat ook de uit ouderbijdragen betaalde algemene extra’s ten goede komen aan alle leerlingen. Ook individuele verstrekkingen worden een kind niet onthouden. Dit betekent echter dat wij elk jaar een begroting maken en daarbij rekenen op een standaard bijdrage per kind van 350 euro. Om kinderen van ouders die deze bijdrage niet (geheel) kunnen betalen niet uit te sluiten, vragen wij van ouders die dat kunnen, meer bij te dragen dan het gevraagde bedrag. 

De uitgaven voor bepaalde kosten liggen niet voor elke leeftijd/klas gelijk. Sommige kosten liggen hoger in de kleuterklassen, andere kosten in de hogere klassen. Wij hanteren echter een solidariteitsprincipe, wat betekent dat wij uitgaan van een gemiddelde financiële ondersteuning voor het totale onderwijs, wat elk kind gedurende zijn/haar gehele schoolloopbaan ten goede komt. 

Mocht u de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen kunt u een mail sturen aan: info@vrijeschool-almere.nl dan wordt het betalingsverzoek beëindigd.


Aan welke specifieke uitgaven wordt de ouderbijdrage besteed

Onderwijs
Euritmie: De euritmie lessen worden in zijn geheel gedekt vanuit de ouderbijdrage. Het klopt dat de kleuters meer gebruik maken van deze lessen dan de klassen 1 t/m 6. Het is echter niet in lijn met ons solidariteitsprincipe om deze kosten volledig te laten dekken door de kleuterklassen. Ook in de klassen 1 t/m 6 wordt euritmie gegeven, zij het wat minder in aantal uren.

Choroifluit: De fluiten worden jaarlijks door school aangeschaft en ontvangen kinderen in de eerste klas. Deze fluiten blijven eigendom van school. 

Toneel: Er wordt jaarlijks rekening gehouden met een extra afschrijving of kosten om te kunnen blijven investeren in toneel. Denk hierbij aan de aanschaf van toneelverlichting en toneel doek. Ook voor onderhoud van bijv. piano en toneel in algemeen kan uit dit bedrag worden geput.

Bibliotheek: Voor het aanvullen van boeken die aansluiten op het periodeonderwijs. Naast aanschaf hebben wij een bruikleen contract gesloten met de bibliotheek Almere, zodat zowel de vernieuwing van het leesaanbod als de aanvulling op het periode onderwijs up to date is. 

Jaarfeesten: Voor het financieren van de diverse materialen, kledingstukken, versiering, biologisch (dynamische) traktaties etc.

Cultuur/natuur lessen en excursies : Jaarlijks worden voor iedere klas extra onderwijs gerelateerde lessen of uitjes georganiseerd. Denk daarbij aan leskisten van stad en natuur, excursie naar een molen of een museum passend bij het periodeonderwijs. Voor deze extra`s zijn aparte richtlijnen opgesteld.  

Biologisch dynamische voeding kleuterklassen: Soep, brooddeeg, thee etc. 

Inrichting klassen: Jaarlijks wordt rekening gehouden met de meerkosten ten opzichte van regulier meubilair en voor specifieke inrichting. Hieronder valt ook de inrichting bewegende klassen en materialen voor het bewegende onderwijs. ( niet voor gym, dat valt onder de basisbekostiging) 

Onderwijsmaterialen: We gebruiken veel relatief dure klassenmaterialen (periodeschriften, bijenwas, kleurpotloden, verf, tekenpapier etc.). Ook voor handwerken, materiaal voor Natuur en techniek en bal-a-vis-x worden kosten gemaakt die niet door de materiële bekostiging gedekt worden. De meerkosten ten opzichte van regulier materiaal wordt betaald uit de ouderbijdrage.

Onderhoud en inrichting tuin: materialen en onderhoud buitenruimte achter de school.

Instandhouding Vrijeschool onderwijs 
Vereniging van Vrije Scholen: De contributie aan de Vereniging van Vrije Scholen. De school kan zo gebruik maken van specifieke expertise op gebied van Vrije school onderwijs, draagt bij aan Vrije schoolontwikkelingen en wordt door de Vereniging vertegenwoordigd op landelijk niveau.

Bijscholing vrijeschool onderwijs: Jaarlijks scholen leerkrachten zich naast de reguliere bijscholingen extra bij in specifiek Vrijeschool onderwijs. In de zomer wordt hiervoor landelijk 1 week scholing verzorgt ter voorbereiding op een leerjaar. Leerkrachten investeren hierin vrijwillig 1 week van hun tijd, cursuskosten worden vergoed.

Verantwoording
Per jaar wordt verantwoording afgelegd m.b.t. de uitgaven middels het jaarrapport dat door de Medezeggenschapsraad (leerkrachten en ouders) wordt gecontroleerd. Het rapport wordt ingestuurd naar het Ministerie van Onderwijs en voor ouders geplaatst op de website.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner