Onze organisatie

Ouderbijdrage

Vrijeschoolonderwijs is, zoals dat heet, bijzonder onderwijs. Wij krijgen echter evenveel subsidie als openbare scholen, alleen ons onderwijs kost veel meer dan openbaar onderwijs. Door de bezuinigingen op onderwijs én toenemende eisen van de overheid komen veel scholen moeilijk rond van de subsidies. Vrijescholen hebben daarbij een extra uitdaging omdat vrijeschoolonderwijs meeromvattend wil zijn en uitgebreidere kwaliteitskenmerken nastreeft dan openbaar onderwijs. Onze kerndoelen zijn uitgebreider ( vaklessen kunstzinnige vorming), onze aanpak biedt meer persoonlijke aandacht van leraren (specifieke scholing) en de kwaliteit van onze lesmaterialen is beter. Daardoor zijn niet alleen onze onderwijsopbrengsten hoger maar ook onze kosten.

Op de schoolleiding rust de plicht om die kosten zoveel mogelijk te beperken. En om het gewenste kwaliteitsniveau zo efficiënt mogelijk te bereiken. Omdat de ouders van onze leerlingen bewust kiezen voor dit onderwijs, betalen zij die meerkosten. Dat is de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor ieder kind bij ons op school in principe voor alle ouders gelijk.  Een kind is echter altijd welkom, ook als zijn ouders de bijdrage niet (volledig) kunnen betalen.

Berekening ouderbijdrage

Vooralsnog ontvangt de school dus te weinig subsidie om alle kosten voor ons vrijeschoolprogramma te dekken. Het bedrag van de ouderbijdrage komt tot stand door het tekort – de kosten in de reguliere begroting die niet door de subsidies worden gedekt –  te delen door het totaal aantal leerlingen.

Korting en extra bijdragen

Als u het normale bedrag voor uw kind(eren) niet (volledig) kunt betalen, verzoeken wij u om contact op te nemen met Margreet Bijsterveld, directeur van de Vrijeschool Almere. In overleg wordt dan vastgesteld wat voor u mogelijk dan wel mogelijk is.

Om mindering te kunnen geven, moet er sprake zijn van extra inkomsten anders ontstaat een tekort. Om dit tekort te voorkomen vormen we een kortingsfonds. Dat fonds wordt gevuld met schenkingen, dus met extra vrijwillige bijdragen van ouders en eventueel van particuliere fondsen, bedrijven of instellingen.

Wij vragen ouders die meer kunnen en ook meer willen betalen om een extra bijdrage over te maken. Bijvoorbeeld een bedrag voor een half, één of anderhalf kind. Uiteraard bent u geheel vrij om deze suggestie wel of niet te volgen. Ieder extra bedrag is welkom.

Wanneer uw kind bij ons op school gestart is ontvangt u, per post, de informatie en overeenkomst voor de ouderbijdrage. Hierin staat de hoogte van de ouderbijdrage aangegeven en hoe de betaling kan plaatsvinden. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner