Ons onderwijs

Ons onderwijs

Vrijeschool Almere is een bijzondere school. Bijzonder, omdat de school een eigen onderwijskundige grondslag heeft en een eigen bestuur, los van gemeente of overheid. De school wordt door de overheid gefinancierd en valt onder het Ministerie van Onderwijs. De school heeft een breed maatschappelijk karakter en is hierin volop in ontwikkeling.

In onze onderwijskundige grondslag volgen wij de doorlopende leerlijn vanuit het vrijeschoolonderwijs, gestoeld op de richtlijnen van Rudolf Steiner. Met dit onderwijs willen wij de kinderen zo begeleiden, dat ze datgene wat zij in hun individuele unieke aanleg meebrengen, later in hun leven kunnen verwezenlijken. Hieraan wordt toegevoegd, dat zij als vreedzame burgers op een democratische manier kunnen deelnemen aan de toekomstige maatschappij.

Het leerstofaanbod is afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van het kind. Hierin onderscheiden wij een kleuterfase (tussen 4 en 6 jaar) en een schoolrijpe fase (tussen 6 en 12 jaar). Wij spreken daarbij van kleuterklassen en klassen 1 t/m 6. Na deze periode kunnen kinderen uitstromen naar elke gewenste en passende vorm van voortgezet onderwijs.

Binnen het leerstofaanbod wordt evenredig aandacht besteed aan het hoofd, het hart en de handen. Dit betekent dat binnen ons onderwijs denken, voelen en willen in een natuurlijke samenhang binnen de leerlijn wordt aangeboden. De leerlijn bestaat uit periodelessen, kunstzinnige vaklessen en didactisch oefen- en toetsmateriaal. Daarnaast zijn er toneel- en muziekuitvoeringen, veel klassenactiviteiten en vieren wij gezamenlijk jaarfeesten. Dit zorgt voor een kader waarin wij met elkaar in gesprek kunnen komen. Binnen dit kader kan elk kind zich op intellectueel, sociaal en kunstzinnig gebied vrij en op een natuurlijke wijze ontwikkelen.

Hiervoor is het van belang dat kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen en getoetst worden, dat wij afspraken maken waarin elk kind zich gehoord en gezien voelt en het kind kan deelnemen aan de ontwikkeling in het algemeen.

 

Aziza Mayo over vrijeschoolanderwijs

Aziza Mayo is lector 'Waarden van het vrijeschoolonderwijs' aan de Hogeschool Leiden.

Antroposofie Magazine legde haar de volgende 3 vragen voor;

Wat is de essentie van het vrijeschoolonderwijs? 

Wat doet de vrijeschool om dat mogelijk te maken? 

Voor welke uitdagingen staat het vrijeschoolonderwijs?

In een korte film legt ze op een heldere manier uit waar de vrijeschool voor staat

favicon

“Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.”

- Rudolf Steiner