gradient-horizontal

Vrijeschool Almere

Vrijeschool Almere heeft zich in 2012 ontwikkeld tot een Brede school. Hiermee werken wij samen met onze brede school partners aan het centrale doel voor brede scholen: “het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen”. Dit betekent dat je werkt aan:

Het brede leren van kinderen

De brede school biedt kinderen extra mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen. Zinvolle vrijetijdsbesteding door een brede school activiteitenaanbod, de doorgaande leerlijnen en de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren horen naast het versterken van de taal- en rekenontwikkeling van kinderen bij dit doel.

Het welbevinden van kinderen

Dat kinderen zich goed voelen. Dit hangt samen met een sterk zelf bewustzijn, een gevoel van veiligheid en een zorgzame omgeving. Ook ouderbetrokkenheid hoort hier bij.

De verbondenheid van kinderen met elkaar en met de omgeving

Dat kinderen relaties vormen met anderen, leeftijdgenoten en volwassen en zich onderdeel voelen van de maatschappij. Ook gaat het hierbij om integratie tussen verschillende culturen en groepen.

En het gaat goed! De partners hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie, die met enthousiasme en flow steeds meer gestalte krijgt. Onze brede school bestaat uit de convenantpartners:

  • Vrijeschool Almere (basisonderwijs)
  • Antroposofisch Kindercentrum de Lentemorgen (kinderopvang en buitenschoolse opvang)
  • Vrije Peuterspeelzalen Almere (peuterwerk)

We werken sinds 2014 nauw samen met twee samenwerkingspartners:

  • Opvang Krullevaartje (kinderopvang en buitenschoolse opvang)
  • Kinderdagverblijf Kyra (kleinschalige kinderopvang)
favicon

‘Non scholae sed vitae discimus‘

'Niet voor de school maar voor het leven leren wij'