Beste ouders,

Deze pagina is, zolang er nog aanpassingen nodig zijn ingericht om snel en overzichtelijk alle nodige school informatie te vinden in tijden van de Corona. Zo hoeft u niet terug te zoeken in eerder ontvangen berichten.

Nieuwe belangrijke informatie zal zoals gewoonlijk met u worden gedeeld via Socialschools en zal daarna ook hier terug te vinden zijn.

We hopen dat we snel weer onze deuren kunnen openen en deze pagina kunnen sluiten!

School in tijden van Corona

Index

 1. Algemeen
 2. Bronnen
 3. Communicatie
 4. Halen en brengen
 5. Hygiene
 6. In en om school
 7. Jaarfeesten
 8. Jaarplanning
 9. Ouderavonden
 10. Oudergesprekken/ 10 minutengesprekken
 11. Vervangbeleid
 12. Voeding en traktaties
 13. Wijzigingen jaarplanning

1. Algemeen

 • Deze richtlijnen zijn algemeen en kunnen afhankelijk van de leeftijd of locatie verschillen
 • Alle leerlingen gaan volledig naar school, er wordt geen thuisonderwijs meer gegeven.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen geregeld hun handen wassen
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO

2. Bronnen

 • Ons corona beleid komt voort vanuit de regels en richtlijnen van het RIVM, de PO-raad en de GGD. Wanneer nodig zullen zoeken we contact om de expertise van deze instanties te raadplegen.

3. Communicatie

 • Belangrijke algemene informatie rondom corona ontvangt u, wanneer nodig, middels een  Social School bericht
 • Wanneer er aanpassingen zijn op coronabeleid dan wordt dit gemeld in ‘Schoolberichten’ (via Socialschools) en wordt er verwezen naar de school website.
 • Alle informatie en wijzigingen rondom coronabeleid vindt u op de school website onder ‘ School in tijden van corona’
 • Heeft u vragen over regels in de klas, stelt u die dan aan de leerkracht.
 • Heeft u vragen over regels op de locaties, stelt u die dan aan de schoolleider. 
 • Heeft u vragen of feedback over het algemeen coronabeleid van school neemt u dan contact op met de MR via mr@vrijeschool- almere.nl

4. Halen en brengen

 • Ouders blijven buiten de school en het plein
 • Waar aanwezig worden de aangegeven looproutes gevolgd
 • Ouders lopen door na het afgeven/ophalen van hun kinderen om veilige doorstroom voor anderen mogelijk te houden

Halen en brengen Lierstraat

Halen en brengen Monteverdistraat

Halen en brengen Danslaan

5. Hygiene

 • Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang. Gebruik van papieren handdoekjes
 • Dagelijks worden oppervlakten gereinigd met water en zeep. Er zijn extra schoonmaak rondes ingelast voor deurkrukken
 • Personeelsleden/ouders-vrijwilligers dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje) tijdens schoolactiviteiten
 • Extra materiaal schoonmaak voor de kleuterklassen; 4 ouders per klas toegestaan, overige klassen 2 ouders

6. In en om de school

 • Waar aanwezig worden de aangegeven looproutes gevolgd 
 • Toegang tot school is uitsluitend mogelijk met toestemming van de directie en met toepassen van triage.
 • Bezoekers noteren bij elk bezoek hun gegevens bij de ingang van de school
 • Ouders lopen door na het afgeven/ophalen van hun kinderen om veilige doorstroom voor anderen mogelijk te houden 
 • BSO’s mogen op het schoolplein de leerlingen verzamelen
 • Externe bezoekers registreren zich bij binnenkomst
 • Vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals hebben toegang tot de school
 • Uitzonderingen: Brugouders mogen als geregistreerde vrijwilliger na 15.00 uur in de school aanwezig zijn. Per klas 2 brugouders, kleuterklassen 4 brugouders i.v.m. extra zorg voor de leermiddelen. Informatie via de leerkracht. 
 • Klassenouders kunnen op afspraak met de leerkracht na 15.00 op school aanwezig zijn.

7. Jaarfeesten

 • Het vieren van jaarfeesten zal komend schooljaar heel anders worden ingevuld, aangezien de aanwezigheid van ouders zo beperkt is en groepsvorming buiten ongepast. 
 • Per jaarfeest wordt door de jaarfeestgroep gezocht naar de meest passende viering binnen de richtlijnen. Het pedagogische aspect staat hierbij voorop. Wij trachten de leerlingen vieringen zoveel mogelijk de kern van het jaarfeest te laten beleven. 
 • Per jaarfeest ontvangt u bericht hoe dit zal worden gevierd.

8. Jaarplanning

 • De jaarplanning voor schooljaar 2020-2021 is te vinden in de SocialSchools agenda
 • Per activiteit (bv. jaarfeesten, ouderavonden, toneelstukken) wordt steeds gekeken of, en in welke vorm, dit doorgang kan vinden. Hierover zullen de leerkrachten en schoolleider u informeren

9. Ouderavonden

 • Voor de klassen waar volledig nieuwe leerkrachten starten en voor klassen 6 m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs, wordt een fysieke ouderavond georganiseerd. Deze ouderavonden vinden plaats met specifieke setting in de zaal, looproutes en tijdssloten van max. 1 uur. We kunnen daarom 1 ouder per kind ontvangen. U ontvangt hier als klas specifieke informatie over voorafgaand aan de ouderavond.
 • Overige klassen hebben een digitale ouderavond. U ontvangt hier als klas specifieke informatie over, voorafgaand aan de ouderavond.

10. Oudergesprekken/ 10 minuten gesprekken

 • Wij vinden het belangrijk dat de leerkrachten met ouders in contact zijn m.b.t de ontwikkeling van hun kinderen. De 10 minuten gesprekken en overige oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats.
 • Mocht het noodzakelijk zijn voor de voortgang van processen of fysiek af te spreken dan nodigt de school ouder(s) uit op school voor een afspraak na 15.00 uur conform de eerder gemaakt afspraken/richtlijnen

11. Vervangbeleid

Aanpassingen op ons vervangbeleid en onderwijs waarbij onze uitgangspunten om **Kwaliteit en Continuïteit** zo veel mogelijk te borgen zijn (nog steeds) de leidende principes. Hieronder leest u hoe dit eruit ziet en wat u als ouder van kan verwachten;

m.b.t. Continuiteit:
* Langdurige ziekte blijven we vervangen d.m.v. vacaturestelling (intern en extern)
* Vervangingspool zien aan te vullen d.m.v. vacature stelling en LIO (Leraar in opleiding) plaatsen (zie bijlage 1)

Bij kortdurende afwezigheid van de leerkracht, waar **geen vervanging** op school mogelijk is en wel inzet van de leerkracht mogelijk is vanuit huis:

1: 1-3 dagen: kinderen krijgen thuiswerkpakket mee om thuis te maken
2: Langer dan 3 dagen: leerkrachten vangen binnen het leerjaar elkaars klassen op en schakelen over naar 50% onderwijs op school en 50% thuis:
- de leerkracht op school geeft afwisselend (per dag) onderwijs/instructie op school aan eigen klas en paralel klas
- de thuiszittende leerkracht geeft (wanneer mogelijk) idem afstandsonderwijs aan beide klassen op de dagen dat de kinderen thuis zijn (doelen en opdrachten via social schools).
- wanneer de thuiszittende leerkracht niet in staat is het afstandsonderwijs te verzorgen dan krijgen beiden klassen van eenzelfde leerjaar afwisselend 50% onderwijs op school geboden.

*voorbeeld:
Leerkracht 2a heeft een zoon met klachten, die getest wordt. Na 3 dagen blijkt ook zij in quarantaine te moeten blijven. Zoon lichte klachten, juf geen klachten. Er is geen vervanging mogelijk:

Eerste dagen, (max 3): kinderen krijgen een thuiswerkpakket
Klas 2a: Na 3 dagen komen zij om de dag naar school en krijgen les van leerkracht 2b die dag. De dagen dat zij thuis zijn krijgen zij afstandsonderwijs van leerkracht 2a.
Klas 2b: Na 3 dagen blijven zij om de dag thuis en krijgen zij afstandsonderwijs van leerkracht 2a en op school les van hun leerkracht 2b. *

m.b.t. Kwaliteit:
Inzetten op behoud kwaliteit van het Vrijeschoolaanbod:
Functie-uitoefening respecteren, oftewel: vaardige leerkrachten of leerkrachten in opleiding (LIO) conform de normale normen, voor de klas. Overige functies (bijv. onderwijs assistenten) behouden hun eigen taak. Slechts incidenteel kan de schoolleiding hiervan afwijken.

Vaklessen continueren door de inzet van de vakleerkrachten

Onderwijs assistenten bieden ondersteuning aan individuele leerlingen (op school of langdurig afwezig door ziekte) of ondersteuning aan de leerkracht m.b.t. voorbereiding aanpassingen onderwijs.

 

12. Voeding en traktaties

 • De kinderen en leerkrachten gebruiken eigen servies/beker etc. 
 • De richtlijnen voor eetbare traktaties zijn:
  Traktaties en consumpties jaarfeesten alleen mogelijk indien per persoon 1 portie kan worden gegeven, zonder dat daarvoor andere consumpties aangeraakt moeten worden. De leerkracht kan u verder informeren en draagt zorg voor de verdeling binnen de richtlijnen die de leerkracht heeft ontvangen. 

13. Wijzigingen jaarplanning

De SocialSchools agenda wordt constant bijgewerkt. Hieronder vindt u de wijziging met eerdere planning en communicatie;

 • Woensdag 21 oktober, gehele dag lesvrije i.v.m. studiedag
 • Woensdag 7 april is de hele dag een reguliere lesdag.
  Algemene ouderavonden
  Deze ouderavonden worden niet fysiek gehouden maar krijgen een alternatieve digitale vorm. Zo kunt u in november u een podcast verwachten!Toneelstukken
  De toneeluitvoeringen zijn het eindproduct van een proces dat een klas altijd vol trots aan ouders wil laten zien. Binnen de huidige corona aanpassingen is dat helaas niet mogelijk.
  Voor de hand zou liggen om het toneelstuk dan in ieder geval te filmen om zo het zo alsnog met ouders te delen maar helaas is dit niet mogelijk doordat er niet voor alle leerlingen uit een klas toestemming is gegeven om beeldmateriaal te delen en het niet mogelijk is om deze leerlingen niet in beeld te brengen.Wel kan de leerkracht verslag doen van de toneelperiode en de uitvoering voor de andere schoolklassen. We kunnen foto's nemen tijdens deze uitvoering en met ouders delen als sfeerimpressie. Hierbij zullen we er zorg voor dragen dat alleen de leerlingen waar toestemming voor is gegeven, herkenbaar in beeld zullen zijn.Herfstmarkt
  De afgelopen jaren was de herfstmarkt een feestelijke bijeenkomst gericht op elkaar ontmoeten en samen te komen in een feestelijke herfstsfeer. Nu is dit helaas niet mogelijk. Hopelijk volgend schooljaar weer! Voor nu zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden voor een 'Lentefeest/ voorjaarsbraderie' zijn.

  Werkavonden 5 dec.
  Deze avonden vinden niet fysiek plaats. Ouders krijgen een geschreven (of video) beschrijving voor het maken van het cadeau. Dit wordt per leerjaar/ klas geregeld.

 

 

 

 

Vrijeschool Almere